Fraktpriser

Vårt lokale befinner seg i Tønsberg.

Vi kan kjøre ut varer til hele landet.

Fraktpriser kan variere ut fra hvor i landet det skal leveres, vekt og antall kolli.

Priser kan da være vanskelig å fastsette så vi sender tilbud/mail på leveringer som faller innenfor fraktsatsene.

Ved bestillinger i nettbutikken så vil det ikke komme opp fraktpris da dette må beregnes for hvert tilfelle pga vekt, str og antall.

Spør evt på forhånd om frakt/porto om du ønsker å vite totalsum.

Fraktpriser ytterdører, innerdører, brann-lyd, boddører, badstudører.

Alle varene blir levert direkte til privatadresse/byggeplass.

Sone 1: Østlandet generelt - 950,- inkl.mva (Oslo, Østfold, Telemark)

Sone 2: Indre Østlandet - 950,- inkl.mva (Oppland, Hedmark, Buskerud)

Sone 3: Sør og Vestlandet, Midt-Norge generelt - 1100,- inkl. mva

Sone 4: Nord for Trondheim - 1200,- inkl. mva.

Emballering 125,-

Ved over 3 enheter pakkes varene på pall. Tillegg pall 170,-

Salgsbetingelser

Norsk Standard 8409:2008 ”Alminnelige kontraktsbestemmelser for kjøp av byggvarer”, gjelder når en kunde (”Kunden”) kjøper varer fra EHB AS/Bygg-Nett, med mindre annet er fastsatt i Standard salgsbetinger nedenfor, eller i avtale mellom partene.

Standard salgsbetingelser kan kun endres skriftlig og endringen må for å binde, signeres av autorisert(e) ansatte(e) i selskapet. Tilsvarende gjelder ved avtaler som måtte avvike fra Standard salgsbetingelser. Vilkårene nedenfor bygger på strukturen i NS 8409, men kan ha avvikende bestemmelser. Det er kun henvist til noen av bestemmelsene i NS 8409.

Bestillingsrutiner

I de tilfeller hvor varen må fremskaffes fra produsent, forbeholder EHB seg retten til og re-bekrefte etter produsentens salgs- og leveringsbetingelser. I disse tilfellene må Kunden godkjenne ordrebekreftelsen innen fastsatt frist, slik at EHB kan bekrefte.

For at kundene skal få sin levering til ønsket tidspunkt, er vi avhengig av:
- Mulighet til å stoppe ved byggeplass uten hinder for annen trafikk.
- Plassering av varer maksimum 20 meter fra lastebil.
- 20 minutter lossetid er beregnet som et gjennomssnitt, tid utover dette belastes med 700 kr pr. time som beregnes pr. påbegynte 15 minutter.
- Hvis varer må leveres med kranbil, må informasjon om dette gis ved bestilling av varer.

NS 8409 pkt 2.2 Kjøpsloven
Lov av 13. mai 1988 nr 27 om kjøp (”kjøpsloven”) gjelder så langt Standard salgsbetingelser, NS 8409 eller annen avtale mellom partene ikke fastsetter avvikende bestemmelser.

NS 8409 pkt 4.8 Lovpålagt dokumentasjon, mv.

I tillegg til det som følger av NS 8409 pkt 4.1, 4.2, 4.3 og 4.4 plikter Kunden ved levering å kontrollere at mottatte varer er i samsvar med bestillingen, evt varens farge og struktur. Ingen tiltak i forbindelse med mangler skal skje uten at EHB's forutgående samtykke er innhentet, og til avtalt pris.

Retur av varer
Ved retur av varer fra Kunden til EHB, skal fraktbrev eller faktura fremvises av Kunden.  Retur forutsetter at varene er uskadet, riktig merket og i uåpnet emballasje. Fargede produkter tas ikke i retur.

NS 8409 pkt. 5 Risiko
Risikoen for byggevarene går over fra EHB til Kunden når de er levert. For øvrig reguleres risikoens overgang av bestemmelsene i kjøpsloven kapitel III.

NS 8409 pkt 6 Krav til leveransen
Kvalitetskrav/Forbrukstall
De angitte anslåtte forbruk og mengde er teoretiske og således bare retningsgivende. Forbrukstallene forutsetter nøyaktig utførelse, og iht. selgerens eventuelle anvisninger, faktablader eller detaljer. Slike anvisninger forhindrer ikke at kjøperen selv har risiko for korrekt utførelse og sjekk av riktig bestillingsmengder.

NS 8409 pkt 8 – Pris
Tilbud fra EHB er gyldige i 30 dager fra tilbudsdato, men oppgitte priser/tilbud er ikke gyldige for påløpende år dersom ikke annet er angitt i tilbud.

NS 8409 pkt 8.2 Pris regulering
EHB justerer prisene en gang hvert år, oftest 1/4 eller på annet tidspunkt dersom driftsmessige forhold tilsier det.

NS 8409 pkt 8.4 Betalingsfrist
Kjøpesummen forfaller til betaling 30 dager netto etter fakturadato, jf. dog pkt. 8.7.

NS 8409 pkt. 11.1 Mangel
Det foreligger mangel dersom byggevarene på leveringstidspunktet ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av kontrakten, og dette skyldes forhold som EHB svarer for.

NS 8409 pkt. 11.2 Ansvar ved mangel
Kunden kan gjøre mangelsansvar gjeldende mot EHB såfremt han har reklamert i rett tid, jf. punkt 12.

NS 8409 pkt. 11.3 Ansvar for skade
EHB's ansvar for mangler, utover det som følger av 11.2, omfatter ikke skade på annet enn de solgte byggevarene, med mindre byggevarene avviker fra det som måtte være garantert av EHB, eller det foreligger feil eller forsømmelser hos EHB, jf. kjøpsloven § 40, tredje ledd.

Kunden skal med rimelige tiltak begrense sitt tap.

NS 8409 pkt. 12.1 Kundens mottakskontroll. Reklamasjon
Kunden skal ved mottak av byggevarene
a) kontrollere at det er samsvar mellom mottatte byggevarer og fraktbrev,
b) i rimelig grad foreta en kvalitetskontroll av byggevarene.

For øvrig skal han foreta utpakningskontroll i samsvar med god praksis for de aktuelle byggevarene.

Eventuelle avvik eller synlige skader skal så langt det er mulig, bemerkes på følgeseddel eller fraktbrev.

Kunden taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom han ikke varsler EHB uten ugrunnet opphold om mangel som han har oppdaget eller burde ha oppdaget ved kontrollen.

NS 8409 pkt. 12.2 Senere reklamasjon
Kunden skal varsle om mangler som han oppdager senest innen 14 kalenderdager etter at han har eller burde ha oppdaget den, og før byggevarene tas i bruk. Dersom Kunden ikke varsler innen denne fristen, taper han retten til å fremsette krav på grunn av dette.

NS 8409 pkt. 12.3 Spesifikasjon av mangler
Kundens reklamasjon skal spesifisere art, omfang og konsekvenser av de påberopte manglene så langt det er mulig.

NS 8409 pkt. 12.4 Varlsel om retting, omlevering eller hevning
Kunden taper sitt krav på retting, omlevering eller heving dersom han ikke varsler EHB om kravet samtidig med reklamasjonen etter 12.1 eller 12.2 eller innen rimelig tid deretter, jf. kjøpsloven §§ 35 og 39 annet ledd.

NS 8409 pkt 14 Avbestilling
Kunden kan avbestille varer før levering med meddelelse til EHB ved lagervarer. Ved bestillingsvarer er kunden pliktig til å betale fullt beløp dersom produksjon er i gang og det ikke kan stoppes/avbestilles hos produsent.

EHB AS februar 2018

Fraktpriser garasjeporter

Prisene vil variere utfra vekt og str på porter.

Priseksempel frakt på port 260x210 m/portåpner -  750,- inkl. mva

Priseksempel frakt på port 490x220 m/portåpner - 1000,- inkl. mva

Alle porter blir levert til lager i Tønsberg. Det gis da beskjed at port har ankommet og det avtales da evt videre transport og pris på dette. Kan selvfølgelig hentes og det vil da være truck tilgjengelig som løfter på varen.

 

Fraktpriser vinduer

Ordre under 10000,- -frakt - 500,- inkl. mva

Ordre over 10000,-  -frakt - 1000,- inkl.mva.

Ved store glassfelt og skyvedører må vi priser dette seperat for hver ordre.

lagt til handlevogn